หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ประชุมชี้แจงขั้นตอนการนำส่งเงินและการจัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารร่วมกับหน่วยงานที่มีบัญชีเงินฝากธนาคาร
ประชุมชี้แจงขั้นตอนการนำส่งเงินและการจัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารร่วมกับหน่วยงานที่มีบัญชีเงินฝากธนาคาร

ผู้ดูแลเว็บ กองคลัง
2022-06-22 10:25:52ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.00 น. ฝ่ายบัญชี กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดประชุมชี้แจงขั้นตอนการนำส่งเงินและการจัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารร่วมกับหน่วยงานที่มีบัญชีเงินฝากธนาคารไม่ได้ปรากฏในงบการเงินของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อทำความเข้าใจและตรวจสอบความถูกต้องระหว่างรายงานบัญชีแยกประเภทในระบบ ERP กับรายงานความเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากธนาคาร (Bank Statement) ตามข้อสังเกตของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และนำมาปฏิบัติให้ถูกต้องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีนายมนตรี ไทรโรจน์รุ่ง เป็นประธานในที่ประชุม นางสาวจันทร์เพ็ญ ราชานู หัวหน้าฝ่ายบัญชี เจ้าหน้าฝ่ายบัญชีของกองคลัง เจ้าหน้าที่การเงินของคณะและหน่วยงานเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมยุทธศาสตร์ กองนโยบายและแผน ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี