หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2563
         ในวันที่ 6 มกราคม 2563 นางจุณีรัตน์ จันทร์นิตย์ ผู้อำนวยการกองคลัง ...
2020-01-08 16:01:04
การปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนของสมากชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
          แจ้งข่าวสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ในการปรับเปลี่ยนเงินสะสม- ...
2020-01-08 15:52:12
โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ประจำปี 2562
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ประจำปี 2562 ในระหว่างวันที่ 22-24 ส ...
2019-09-11 14:51:11
ประชุมชี้แจงการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินรองรับการเปลี่ยนแปลงภายใต้สังกัดกระทรวง
       ในวันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. นางจุณีรัตน์ จันทร์นิตย์ผู้อำ ...
2019-07-09 13:29:15
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๑ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
         ในวันนี้ รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันท ...
2019-05-03 15:52:18
ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรม "แนวทางบริหารความเสี่ยง การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและมาตรการป้องการหรือควบคุมความเสียหายตามมาตรการตรวจเงินแผ่นดิน"
กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับการอบรมหลักสูตร "แนวทางบริหารความเ ...
2019-01-05 09:33:38
ประชุมชี้แจงระบบปฏิบัติงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2561
           วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 9.30 น. ณ ห้อง Training ...
2018-10-11 11:43:16
โครงการสินเชื่อสวัสดิการบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ธนาคารอิสลาม
โครงการสินเชื่อสวัสดิการบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ธนาคารอิสลามสามารถติดต่อได้ที่เบอร์ 063- ...
2018-03-16 08:18:52
เรื่องหลักเกณฑ์การให้กู้เงิน "โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (บุคลากรภาครัฐ)"
ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ เรื่องหลักเกณฑ์การให้กู้เงิน "โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อสวัสดิ ...
2018-01-26 10:10:33
อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย โดยการใส่ชุดผ้าไทยในทุกวันพฤหัสบดี
    ในวันนี้ 11 มกราคม 2561 กองคลังกับชุดผ้าไทยในวันพฤหัส  กองคลัง สำนักงานอธิการบดี ...
2018-01-11 14:21:50
ข่าวปัจจุบัน