ประวัติความเป็นมาประวัติความเป็นมาของกองคลัง

          ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2535 – 2538 วิทยาลัยครูสวนสุนันทาได้เปลี่ยนเป็น “สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา”  โดยได้ตราเป็นพระราชบัญญัติ  ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  ทรงลงพระปรมาภิไธย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเป็นนิติบุคคลและเป็นส่วนราชการตามกฎหมาย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 และสำนักงานอธิการบดีเป็นส่วนราชการที่จัดตั้งตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พ.ศ. 2549  แบ่งส่วนราชการในสำนักงานอธิการบดี ประกอบด้วย 5  กอง ดังนี้  กองกลาง  กองบริการการศึกษา กองบริหารงานบุคคล กองพัฒนานักศึกษา  กองนโยบายและแผน 

ต่อมาปี 2553  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา     ได้มีการแบ่งส่วนราชการสำนักงานอธิการบดี ออกเป็น 6 กอง ได้แก่

กองกลาง

กองคลัง

กองบริหารงานบุคคล

กองบริการการศึกษา

กองนโยบายและแผน

กองกิจการนิสิต นักศึกษา

กองคลัง  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเป็นหน่วยงานที่เกิดขึ้นในปี    พ.ศ.  2553   จัดตั้งกองคลังขึ้นเพื่อประสิทธิภาพในการบริหารงานเพิ่มขึ้น  การจัดตั้งกลุ่มกองคลังเป็นการจัดตั้งส่วนราชการสังกัดสำนักงานอธิการบดี เพื่อรองรับการบริหารงานคลังของมหาวิทยาลัย ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเงิน การบัญชี การพัสดุ และทรัพย์สินอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับของทางราชการและมหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัยตามความจำเป็น ประหยัด และเป็นไปตามเป้าหมายการปฏิบัติงาน ดังนี้

  1. เพื่อเป็นส่วนราชการในการสนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ในด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด

 2. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการเก็บรวบรวมข้อมูล และให้บริการข้อมูลพื้นฐานด้านงบประมาณ การเงิน การบัญชี และการพัสดุที่ใช้บริหารงานภายในมหาวิทยาลัย และเผยแพร่สู่สาธารณชน และเป็นการประสานงานความร่วมมือระหว่างบุคลากรและส่วนราชการต่างๆ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

 3. เพื่อศึกษา วิเคราะห์ กลั่นกรอง จัดทำข้อเสนอแนะ และติดตามประเมินผลการดำเนินงานการบริหารงบประมาณ การเงิน การบัญชี และการพัสดุเพื่อจัดทำข้อมูลสารสนเทศให้ผู้บริหารใช้ประกอบการบริหารงาน การวางนโยบายและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย

4. เพื่อพัฒนาระบบงานพัสดุ การเงินและการบัญชีในระบบเกณฑ์พึงรับ – พึงจ่าย ที่มีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และสามารถตรวจสอบได้

การบริหารจัดการและการแบ่งหน่วยงานของ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ความรับผิดชอบของหน่วยงาน แบ่งความรับผิดชอบและการบริหารงานออกเป็น 4 ฝ่าย  ดังนี้

ฝ่ายบริหารและงบประมาณ

ฝ่ายการเงิน

ฝ่ายบัญชี

ฝ่ายพัสดุ

โดยอยู่ในกำกับดูแลของผู้อำนวยการกองคลัง  สถานที่ปฏิบัติงานจากอาคาร  32  ประกอบด้วย

ฝ่ายบริหารและงบประมาณ   ที่ทำการอยู่ที่ อาคาร 32  ชั้น 3  โทรศัพท์  0 21601115

โทรสาร     0 21601115

ฝ่ายการเงิน             ที่ทำการอยู่ที่ อาคาร 32  ชั้น 3 โทรศัพท์  0 21601114 - 5              

โทรสาร  0 21601029

ฝ่ายบัญชี               ที่ทำการอยู่ที่ อาคาร 32 ชั้น 3 โทรศัพท์ 0 21601030                       

โทรสาร   0 2160 1029

ฝ่ายพัสดุ                ที่ทำการอยู่ที่ อาคาร 32 ชั้น 1 โทรศัพท์ 0 2160 1085-6, 0 21601021, 0 21601116 

โทรสาร    0 21601245