ดาว์นโหลด


คำร้องทั่วไป.pdf

ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี-e-bidding.pdf

ประกาศ เรื่องอัตราค่าธรรมเนียมแรกเข้าและอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคเรียนสำหรับนักศึกษา-ภาคปกติและภาคพิเศษ ปี 64.pdf

ประกาศ เรื่องอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคเรียน วิทยาลัยในกำกับ ปี 64.pdf

ประกาศ กำหนดประเภทรายจ่ายและเงื่อนไขการจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย.pdf

ประกาศ เรื่องการคืนเงินค่าประกันของเสียหายสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี.pdf

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคเรียนสำหรับนักศึกษา-ภาคปกติ-ปี-63.pdf

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคเรียนสำหรับนักศึกษา-ภาคพิเศษ-ปี-63.pdf

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคเรียนสำหรับนักศึกษา-ภาคปกติ-ปี-62.pdf

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคเรียนสำหรับนักศึกษา-ภาคปกติ-ปี-61.pdf

อัตราค่าธรรมเนียมนักศึกษา ภาคปกติ 2560.pdf

อัตราค่าธรรมเนียมเอกสารตำราประกอบการเรียน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป.pdf

อัตราค่าธรรมเนียมภาคปกติ ปีการศึกษา 2555-2558.pdf

อัตราค่าธรรมเนียมภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2555-2558.pdf

อัตราค่าธรรมนักศึกษา ภาคปกติ 2559.pdf

แบบฟอร์มแสดงความประสงค์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสมของพนักงาน.pdf

ใบแจ้งความประสงค์เลือกนโยบายการลงทุน แผนการลงทุน.pdf

เอกสารแนบท้ายข้อบังคับ-กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ.pdf

ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล.pdf

ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร.pdf

ประกาศกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ.pdf

ใบสมัครกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ.pdf

แบบแจ้งสิ้นสุดสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ.pdf

คู่มือ PVD Online.pdf