หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สามารถดาวน์โหลด App ลงมือถือได้แล้วคะ
บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สามารถดาวน์โหลด App ลงมือถือได้แล้วนะคะSSRU App for ...
2017-09-25 11:09:20
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
กฎกระทรวงออกตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว    พระราชบัญญัต ...
2017-08-25 11:36:56
โครงการบริการวิชาการหลักสูตร "การจ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ รุ่นที่ 1
ในวันนี้กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดโครงการบริการวิชาการหลักสูตร "การจ่ายตรงเงินเ ...
2017-08-21 10:04:26
ขอแสดงความยินดีกับบุคคลากรชำนาญการพิเศษ
แสดงความยินดีกับ ผู้อำนวยการกองคลัง ...
2017-08-25 11:41:05
ข่าวปัจจุบัน