หน้าหลัก > ข่าว > โครงการอบรม
โครงการอบรม

เทคนิคการรับเงินจ่ายเงินและการเบิกจ่ายเงินจากคลัง
    กองคลัง สำนักงานอธิการบดี ได้จัดโครงการบริการวิชาการหลักสูตร “เทคนิคการรับเงินจ่ ...
2024-06-10 14:05:46
การเพิ่มประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่พัสดุและคณะกรรมการต่างๆ
      กองคลัง สำนักงานอธิการบดี ได้จัดโครงการบริการวิชาการหลักสูตร “การเพิ่มประ ...
2024-06-10 11:49:06
การจัดทำ TOR สำหรับบุคลากรผู้บริหารภาครัฐ
กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กำหนดจัดโครงการอบรมในหลักสูตร **การปรับพื้นฐานและเพิ่มประสิ ...
2023-12-15 14:43:37
การเพิ่มประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่พัสดุและคณะกรรมการต่างๆ
การเพิ่มประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่พัสดุและคณะกรรมการ ต่างๆในการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญา การตรวจร ...
2023-12-15 14:42:01
เทคนิคการรับเงินจ่ายเงินและการเบิกจ่ายเงินจากคลังสำหรับบุคลากรภาครัฐ
กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กำหนดจัดโครงการอบรมในหลักสูตร **เทคนิคการรับเงินจ่ายเงินและ ...
2023-11-14 15:46:14
การบริหารงานเอกสารอย่างมืออาชีพ
กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กำหนดจัดโครงการอบรมในหลักสูตร **การบริหารงานเอกสารอย่างมืออ ...
2023-11-14 15:41:26
โครงการบริการวิชาการ กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการบริการวิชาการ จัดโดย กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา1.โครงการหลักสูตร ...
2024-07-16 11:20:04
การจัดทำ TOR ที่ดีและถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อลดความเสี่ยงในการร้องเรียนอุทธรณ์หรือถูกตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก
กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กำหนดจัดโครงการอบรมในหลักสูตร **โครงการบริการวิชาการหลักสูต ...
2023-06-21 09:35:46
การปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐในระบบ New GFMIS ของบุคลากรของรัฐตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่
กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กำหนดจัดโครงการอบรมในหลักสูตร การปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐในระบบ ...
2023-06-21 09:38:13
พัฒนาทักษะการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุมือใหม่
พัฒนาทักษะการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุมือใหม่หน่วยงานภาครัฐ ภาพรวมกระบวนการและขั้นตอนการดำเนิ ...
2023-06-12 10:11:03
ข่าวย้อนหลัง