หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวกองคลัง > การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุตามพระราชบัญญัติระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุตามพระราชบัญญัติระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

ผู้ดูแลเว็บ กองคลัง
2024-06-14 11:55:11

อบรมในหลักสูตร "การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุตามพระราชบัญญัติระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560"
เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2567

     ฝ่ายพัสดุ กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดอบรมในหลักสูตร "การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุตามพระราชบัญญัติระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560" ให้แก่บุคลากรที่ดำเนินการเกี่ยวกับด้านพัสดุภายในมหาวิทยาลัยและบุคลากรที่ดำเนินการเกี่ยวกับด้านพัสดุวิทยาเขตและศูนย์การศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยวิทยากรจากรมบัญชีกลาง ณ ห้องประชุมช่อแก้ว อาคาร 31 ชั้น5 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 


     สำหรับการจัดอบรมโครงการบริการวิชาการครั้งนี้ ได้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs เป้าหมายที่16 การเป็นมหาวิทยาลัยที่เข้มแข็ง มีความยุติธรรม และมีสันติภาพ  และได้สอดคล้องเป้าหมายหมายที่ 17 ในการเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเพื่อเป้าหมายแห่งอนาคต