หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวกองคลัง > นางสาวจันทร์เพ็ญ ราชานู หัวหน้าฝ่ายบัญชี นายจารึก รูปบุญ หัวหน้าฝ่ายพัสดุ นางสาววริศรา วัดสิงห์ รักษาการหัวหน้าฝ่ายบริหารและงบประมาณ และนางสาวนิตยา บรรจุ รักษาการหัวหน้าฝ่ายการเงิน พร้อมด้วยบุคลากรของกองคลัง
นางสาวจันทร์เพ็ญ ราชานู หัวหน้าฝ่ายบัญชี นายจารึก รูปบุญ หัวหน้าฝ่ายพัสดุ นางสาววริศรา วัดสิงห์ รักษาการหัวหน้าฝ่ายบริหารและงบประมาณ และนางสาวนิตยา บรรจุ รักษาการหัวหน้าฝ่ายการเงิน พร้อมด้วยบุคลากรของกองคลัง

ผู้ดูแลเว็บ กองคลัง
2023-03-16 13:54:08                 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00-16.00 น. นางสาวจันทร์เพ็ญ ราชานู หัวหน้าฝ่ายบัญชี นายจารึก รูปบุญ หัวหน้าฝ่ายพัสดุ นางสาววริศรา วัดสิงห์ รักษาการหัวหน้าฝ่ายบริหารและงบประมาณ และนางสาวนิตยา บรรจุ รักษาการหัวหน้าฝ่ายการเงิน พร้อมด้วยบุคลากรของกองคลัง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตามการบริหารงบประมาณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
                โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็งษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุมยุทธศาสตร์กองนโยบายและแผน อาคาร 32