หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวกองคลัง > วันที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 9.30 - 12.00 น. นายมนตรี ไทรโรจน์รุ่ง ผู้อำนวยการกองคลัง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตามการบริหารงบประมาณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2/2566
วันที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 9.30 - 12.00 น. นายมนตรี ไทรโรจน์รุ่ง ผู้อำนวยการกองคลัง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตามการบริหารงบประมาณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2/2566

ผู้ดูแลเว็บ กองคลัง
2023-07-14 10:20:50
            วันที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 9.30 - 12.00 น.   นายมนตรี ไทรโรจน์รุ่ง ผู้อำนวยการกองคลัง นางสาวจันทร์เพ็ญ ราชานู หัวหน้าฝ่ายบัญชี นายจารึก รูปบุญ หัวหน้าฝ่ายพัสดุ นางสาววริศรา วัดสิงห์ รักษาการหัวหน้าฝ่ายบริหารและงบประมาณ และนางสาวนิตยา บรรจุ รักษาการหัวหน้าฝ่ายการเงิน เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตามการบริหารงบประมาณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2/2566 โดยมี รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในที่ประชุมและมีบุคลากรผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมยุทธศาสตร์กองนโยบายและแผน ชั้น 4 อาคาร 32