หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวกองคลัง
ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวกองคลัง

ช่องทางการชำระเงินค่าเทอม
**กรณี นักศึกษาที่ต้องการขอใบเสร็จเพื่อทำเรื่องเบิกกับหน่วยงานราชการ  สามารถขอเปลี่ยนใบเสร ...
2022-01-02 12:24:19
หน่วยงานต่าง ๆ แสดงความยินดี
         ผู้บริหาร และบุคลากรของหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ ...
2021-11-24 10:31:31
ขอแสดงความยินดี
     ขอขอบพระคุณท่าน รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยร ...
2020-10-03 10:31:49
ขอแสดงความยินดี
         ขอแสดงความยินดี ผู้อำนวยการกองคลัง นางจุณีรัตน์ จันทร์นิตย์ ได้รับ ...
2021-11-24 10:31:31
งบการเงิน ปี 2562
งบการเงิน ปี 2562.pdf4.png ...
2021-11-24 10:31:31
ขอเชิญนักศึกษา ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต ชุมชน ผู้จัดซื้อจัดจ้าง ตอบแบบประเมิน
        ขอเชิญนักศึกษา ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต ชุมชน ผู้จัดซื้อจัดจ้าง ตอบแบบประ ...
2020-06-04 10:00:19
ขอเชิญบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการที่ปฏิบัติงานมากกว่า 1 ปีตอบแบบประเมิน
         ขอเชิญบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการที่ปฏิบัติงานมากกว่า 1 ...
2020-06-04 09:58:27
ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2563
         ในวันที่ 6 มกราคม 2563 นางจุณีรัตน์ จันทร์นิตย์ ผู้อำนวยการกองคลัง ...
2020-01-08 16:01:04
การปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนของสมากชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
          แจ้งข่าวสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ในการปรับเปลี่ยนเงินสะสม- ...
2020-01-08 15:52:12
ข่าวปัจจุบัน