หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวกองคลัง > ดร.มนตรี ไทรโรจน์รุ่ง ผู้อำนวยการกองคลัง โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานอุดมศึกษาสายสนับสนุนระดับสูง (นบสส.) รุ่นที่ 22
ดร.มนตรี ไทรโรจน์รุ่ง ผู้อำนวยการกองคลัง โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานอุดมศึกษาสายสนับสนุนระดับสูง (นบสส.) รุ่นที่ 22

ผู้ดูแลเว็บ กองคลัง
2023-07-14 10:10:22

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566 - 12 พฤษภาคม 2566 ดร.มนตรี ไทรโรจน์รุ่ง ผู้อำนวยการกองคลัง เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานอุดมศึกษาสายสนับสนุนระดับสูง (นบสส.) รุ่นที่ 22 

          เพื่อเสริมสร้างวิสัยทัศน์ ความรู้ ทักษะ ความสามารถบริหารงานในสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาตามหลักธรรมาภิบาล เสริมสร้างสัมพันธภาพและเครือข่ายความร่วมมือในระหว่างผู้บริหารระดับสูงสายสนับสนุน รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ 

          การจัดฝึกอบรมผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาตามโครงการพัฒนาบุคลากรอุดมศึกษา หลักสูตรการบริหารงานอุดมศึกษาสายสนับสนุนระดับสูง (นบสส.) รุ่นที่ 22  ซึ่งเป็นหลักสูตรที่จัดให้กับผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับผู้อำนวยการกอง  หรือผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี หรือผู้ที่มีโอกาสเข้าสู่ตำแหน่ง  เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขในเรื่องคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งผู้บริหารสายสนับสนุน  ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทผู้บริหาร  ซึ่งกำหนดให้ต้องผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรนักบริหารที่ ก.พ.อ. รับรอง โดยสำนักงานปลัดกระทรวง การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ดำเนินการมาแล้ว จำนวน 21 รุ่น ปัจจุบันมีผู้ผ่านการฝึกอบรมจำนวน 1,024 คน และการฝึกอบรมในครั้งนี้เป็นรุ่นที่ 22 โดยใช้เวลาในการฝึกอบรม จำนวนทั้งสิ้น 35 วัน (198 ชั่วโมง) ระหว่างวันที่ 20 มีนาคม - 12 พฤษภาคม 2566 มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวนทั้งสิ้น 51 คน จากสถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วย 1.มหาวิทยาลัยของรัฐ 9 คน  2.มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ 11 คน  3.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 คน และมหาวิทยาลัยราชภัฏ 22 คน
          รองศาสตราจารย์พาสิทธิ์ รองปลัด อว. กล่าวว่า ผู้บริหารสายสนับสนุนเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา ความคาดหวังของสถาบันอุดมศึกษาเปลี่ยนไปเรื่อย ๆ เดิมทีมีอยู่ 4 ภารกิจหลักสำคัญ คือ 1.การจัดการเรียนการสอน 2.การบริการวิชาการ 3.การวิจัย และ 4.การทำนุบำรุง ซึ่งใน 4 เรื่องนี้ที่ทำอยู่ ก็ยังคงต้องทำต่อไป และทำให้ดีมากขึ้นไปเรื่อย ๆ สิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามาคือความต้องการของประเทศ เนื่องมาจากโลกของเราเปลี่ยนแปลงไปเร็วมาก และการเปลี่ยนแปลงบางอย่างก็เร็วมาก ปัจจุบันนี้สถาบันการศึกษาถูกปิดตัวลงเป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นผลมาจากแนวโน้มของกราฟรายจ่ายมากกว่ารายรับ โดยผู้บริหารสายสนับสนุนมีความเกี่ยวเนื่องกับเรื่องนี้เป็นอย่างมาก เพราะสามารถช่วยควบคุมเรื่องค่าใช้จ่ายได้เยอะ ดังนั้นจึงเป็นกำลังสำคัญที่ช่วยสร้างความยั่งยืนให้สถาบันศึกษาcr. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม : ข่าวผู้บริหาร สป.อว. - อว. เปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานอุดมศึกษาสายสนับสนุนระดับสูง (นบสส.) รุ่นที่ 22 เสริมสร้างวิสัยทัศน์ ความรู้ ทักษะ ความสามารถบริหารงานในสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาตามหลักธรรมาภิบาล (mhesi.go.th)