หน้าหลัก > ข่าว > โครงการอบรม > การเพิ่มประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่พัสดุและคณะกรรมการต่างๆ
การเพิ่มประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่พัสดุและคณะกรรมการต่างๆ

ผู้ดูแลเว็บ กองคลัง
2024-06-10 11:49:06
      กองคลัง สำนักงานอธิการบดี ได้จัดโครงการบริการวิชาการหลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่พัสดุและคณะกรรมการต่างๆ ในการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญา การตรวจรับพัสดุ การควบคุมและจำหน่ายพัสดุ ตามแนวทางปฏิบัติล่าสุด” รุ่นที่ 5  ระหว่างวันที่ 25-26 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้ารับการอบรมเป็นผู้บริหารหน่วยงานราชการ สถานศึกษา หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  บุคลากรหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาครัฐทั่วไป องค์การปกครองท้องถิ่น ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 


     สำหรับการจัดอบรมโครงการบริการวิชาการครั้งนี้ ได้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs เป้าหมายที่16 การเป็นมหาวิทยาลัยที่เข้มแข็ง มีความยุติธรรม และมีสันติภาพ  และได้สอดคล้องเป้าหมายหมายที่ 17 ในการเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเพื่อเป้าหมายแห่งอนาคต

---------------------------------------------------------------

#sdg_ssru
???? www.ssru.ac.th
#สวนสุนันทา #ssru
#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
???? www.finance.ssru.ac.th
#กองคลังมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
☎️One stop service (การเงิน) 02 160 1163
☎️One stop service (รับเช็ค) 02 160 1018