หน้าหลัก > ข่าว > โครงการอบรม > เทคนิคการรับเงินจ่ายเงินและการเบิกจ่ายเงินจากคลัง
เทคนิคการรับเงินจ่ายเงินและการเบิกจ่ายเงินจากคลัง

ผู้ดูแลเว็บ กองคลัง
2024-06-10 14:05:46
    กองคลัง สำนักงานอธิการบดี ได้จัดโครงการบริการวิชาการหลักสูตร “เทคนิคการรับเงินจ่ายเงินและการเบิกจ่ายเงินจากคลัง” รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 27 - 28  เมษายน พ.ศ.2567  ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯโดยมีผู้เข้ารับการอบรมเป็นผู้บริหารหน่วยงานราชการ สถานศึกษา หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  บุคลากรหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาครัฐทั่วไป องค์การปกครองท้องถิ่น ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด้านการเงินการคลัง

     สำหรับการจัดอบรมโครงการบริการวิชาการครั้งนี้ ได้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs เป้าหมายที่16 การเป็นมหาวิทยาลัยที่เข้มแข็ง มีความยุติธรรม และมีสันติภาพ  และได้สอดคล้องเป้าหมายหมายที่ 17 ในการเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเพื่อเป้าหมายแห่งอนาคต

---------------------------------------------------------------

#sdg_ssru
???? www.ssru.ac.th
#สวนสุนันทา #ssru
#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
???? www.finance.ssru.ac.th
#กองคลังมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
☎️One stop service (การเงิน) 02 160 1163
☎️One stop service (รับเช็ค) 02 160 1018