หน้าหลัก > ข่าว > โครงการอบรม > โครงการบริการวิชาการหลักสูตร ขั้นตอนภาพรวมการจัดซื้อจัดจ้าง สำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุและคณะกรรมการการจัดซท้อจัดจ้าง แต่ละวิธีเพื่อปรับพื้นฐานการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
โครงการบริการวิชาการหลักสูตร ขั้นตอนภาพรวมการจัดซื้อจัดจ้าง สำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุและคณะกรรมการการจัดซท้อจัดจ้าง แต่ละวิธีเพื่อปรับพื้นฐานการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

ผู้ดูแลเว็บ กองคลัง
2023-06-12 10:11:03โครงการบริการวิชาการหลักสูตร ขั้นตอนภาพรวมการจัดซื้อจัดจ้าง สำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุและคณะกรรมการการจัดซท้อจัดจ้าง แต่ละวิธีเพื่อปรับพื้นฐานการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติ  การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560