หน้าหลัก > ข่าว > > ประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตามการบริหารงบประมาณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตามการบริหารงบประมาณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ผู้ดูแลเว็บ กองคลัง
2022-01-02 11:48:46


Cinque Terre

           วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. นายมนตรี ไทรโรจน์รุ่ง ผู้อำนวยการกองคลัง นางสาววริศรา วัดสิงห์ รักษาการหัวหน้าฝ่ายบริหารและงบประมาณ นางสาวนิตยา บรรจุ รักษาการหัวหน้าฝ่ายการเงิน นางสาวจันทร์เพ็ญ ราชานู หัวหน้าฝ่ายบัญชี และนางสาวสุภาพร ประจงใจ หัวหน้าฝ่ายพัสดุ 

           เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตามการบริหารงบประมาณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2/2565 โดยมี รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในที่ประชุม และมีบุคลากรผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมยุทธศาสตร์ กองนโยบายและแผน อาคาร 32 ชั้น 4 และระบบออนไลน์ Google meet

#กองคลัง

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#SSRU