เป้าหมาย วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์     วิสัยทัศน์ 

กองคลังเป็นหน่วยงานสนับสนุนการบริหารด้านการเงินการคลังไปสู่ความสำเร็จด้วยความรวดเร็วถูกต้องและเป็นที่พึงพอใจต่อผู้รับบริการ


     พันธกิจ


     1.ให้บริการด้านงบประมาณ พัสดุ การเงิน และบัญชีของมหาวิทยาลัย


     2.บริหารและจัดการทางด้านการเงินการคลัง บุคคล และประกันคุณภาพด้านงานคลัง                
                         

     3.ปรับปรุงและพัฒนาระบบงานคลัง ให้มีประสิทธิภาพโดยนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
         

     4.กำกับและควบคุมงบประมาณ ทั้งงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ ให้เบิกจ่ายเป็นไปตามแผนงาน ผลผลิตและโครงการ


     เป้าประสงค์ของหน่วยงาน


     1. มีระบบการบริการที่รวดเร็วและถูกต้องสร้างความพึงใจให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

     2. มีระบบประกันคุณภาพที่มีประสิทธิภาพ

     3. มีระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ

     4. จัดการความรู้เพื่อการพัฒนาองค์กร(KM)

     5. บุคลากรกองคลังได้รับการพัฒนาตามขอบเขตที่รับผิดชอบ

     6.พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอน 


    ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

       1. พัฒนาและปรับปรุงระบบการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ

       2. พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน

       3. ระบบสนับสนุนการดำเนินการจัดการเรียนการสอน