หน้าหลัก > ข่าว > โครงการอบรม > โครงการบริการวิชาการ กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
โครงการบริการวิชาการ กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ กองคลัง
2024-07-16 11:20:04

ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการบริการวิชาการ จัดโดย กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา1.โครงการหลักสูตร “การปรับพื้นฐานและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสร้างความรู้เรื่องกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดทำ TOR สำหรับบุคลากรผู้บริหารภาครัฐ”.pdf2.โครงการบริการวิชาการหลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่พัสดุและคณะกรรมการ ต่างๆ ในการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญา การตรวจรับพัสดุ การควบคุมและจำหน่ายพัสดุ ตามแนวทางปฏิบัติล่าสุด”.pdf
* รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 25 - 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2566     ณ โรงแรมดวงตะวัน จ.เชียงใหม่  *ยืนยัน
* รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 20 - 21 มกราคม พ.ศ. 2567    ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ *ยืนยัน
* รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 23 - 24 มีนาคม พ.ศ.2567             ณ โรงแรมไอยรา แกรนด์ พัทยา จ.ชลบุรี *ยืนยัน
* รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 1 - 2 มิถุนายน พ.ศ. 2567               ณ โรงแรมชีวิน เดอ แบงค็อก กรุงเทพฯ *ยกเลิก >>ยกเลิก รุ่นที่4 วันที่ 1-2 มิถุนายน 67.pdf
* รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 10 - 11 สิงหาคม พ.ศ.2567             ณ โรงแรมชีวิน เดอ แบงค็อก กรุงเทพฯ


>> สมัครเข้าโครงการ
ค่าลงทะเบียน 3,900 บาท
>> รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม

รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 11 - 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ*ยกเลิก >>ยกเลิก รุ่นที่1 การเพิ่มประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่พัสดุ.pdf
* รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 27 – 28  มกราคม  พ.ศ.2567      ณ โรงแรมชีวิน เดอ แบงค็อก กรุงเทพฯ*ยืนยัน
* รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 30 – 31 มีนาคม พ.ศ.2567           ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ
* รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 25 – 26 พ.ค.  พ.ศ.2567   ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ*ยืนยัน
* รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 17 – 18 สิงหาคม พ.ศ.2567          ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ


>> สมัครเข้าโครงการ
ค่าลงทะเบียน 3,900 บาท


>> รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.โครงการหลักสูตร “การบริหารงานเอกสารอย่างมืออาชีพ”.pdf
     >>แจ้งเปลี่ยนวิทยากร หลักสูตร การบริหารเอกสารอย่างมืออาชีพ.jpg

* รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 24 - 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2566        ณ โรงแรมดวงตะวัน จ.เชียงใหม่  *ยืนยัน
* รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 27 – 28  มกราคม  พ.ศ.2567         ณ โรงแรมชีวิน เดอ แบงค็อก กรุงเทพฯ*ยืนยัน
* รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 23 – 24  มีนาคม  พ.ศ.2567           ณ โรงแรมไอยรา แกรนด์ พัทยา จ.ชลบุรี*ยืนยัน
* รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 25 – 26 พ.ค.  พ.ศ.2567   ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ*ยืนยัน
* รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 17 – 18 สิงหาคม พ.ศ.2567       ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ*ยืนยัน
>> สมัครเข้าโครงการ
ค่าลงทะเบียน 3,900 บาท


>> รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม


4.โครงการหลักสูตร “เทคนิคการปฎิบัติงานในระบบ (e-GP)
ระยะที่ 5 โดยการสาธิตการปฏิบัติงานระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)และสาธิตการบันทึกข้อมูลในระบบ (e-GP) ระยะที่ 5”.pdf


* รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 13 - 14 มกราคม พ.ศ.2567             ณ โรงแรมชีวิน เดอ แบงค็อก กรุงเทพฯ *ยกเลิก >> แจ้งยกเลิก รุ่นที่ 1 วันที่ 13-14 ม.ค.67.pdf
* รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 30 – 31  มีนาคม  พ.ศ.2567          ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ
* รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 25 – 26 พฤษภาคม พ.ศ.2567      ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ
*ยกเลิก >> แจ้งยกเลิก รุ่นที่ 3 วันที่ 25-26 พ.ค.67 .pdf
* รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 17 – 18 สิงหาคม พ.ศ.2567            ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ
*ยกเลิก >>
>> สมัครเข้าโครงการ
ค่าลงทะเบียน 3,900 บาท

>> รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5.โครงการหลักสูตร “เทคนิคการรับเงินจ่ายเงินและการเบิกจ่ายเงินจากคลังสำหรับบุคลากรภาครัฐ”.pdf

* รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 11 – 12  พฤศจิกายน พ.ศ.2566  ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ*ยืนยัน
* รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 13 – 14  มกราคม  พ.ศ.2567            ณ โรงแรมชีวิน เดอ แบงค็อก กรุงเทพฯ*ยืนยัน
* รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 27 – 28  เมษายน พ.ศ.2567      ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ*ยืนยัน
* รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 29 – 30 มิถุนายน  พ.ศ.2567          ณ โรงแรมชีวิน เดอ แบงค็อก กรุงเทพฯ*ยืนยัน
* รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 7 – 8 กันยายน พ.ศ.2567                ณ โรงแรมชีวิน เดอ แบงค็อก กรุงเทพฯ


>> สมัครเข้าโครงการ
ค่าลงทะเบียน 3,900 บาท

>> รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม


6.โครงการหลักสูตร “เทคนิคการบันทึกบัญชีภาครัฐอย่างไรให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่ไม่ให้ถูกตั้งข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบภายนอก”.pdf

* รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 16 –17 ธันวาคม  พ.ศ.2566  ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ*ยกเลิก
* รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 10 – 11 กุมภาพันธ์  พ.ศ.2567ณ โรงแรมรอยัลริเวอรบางพลัด กรุงเทพฯ*ยกเลิ
* รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 23 – 24 มีนาคม  พ.ศ.2567       ณ โรงแรมไอยรา แกรนด์ พัทยา จ.ชลบุรี*ยืนยัน
* รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 18 – 19 พฤษภาคม พ.ศ.2567     ณ โรงแรมชีวิน เดอ แบงค็อก กรุงเทพฯ*ยืนยัน
* รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 3 – 4 สิงหาคม  พ.ศ.2567             ณ โรงแรมชีวิน เดอ แบงค็อก กรุงเทพฯ


>> สมัครเข้าโครงการ
ค่าลงทะเบียน 3,900 บาท


>> รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7.โครงการหลักสูตร “เทคนิคการบันทึกบัญชีภาครัฐอย่างไรให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบันทึกบัญชีและนโยบายบัญชีภาครัฐฉบับใหม่ไม่ให้เกิดประเด็นข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบภายนอก”**ยกเลิกโครงการ**

* รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 4 – 5 พฤศจิกายน  พ.ศ.2566    ณ โรงแรมชีวิน เดอ แบงค็อก กรุงเทพฯ *ยกเลิก
     >>แจ้งยกเลิก รุ่นที่ 1 วันที่ 4-5 พ.ย.66.pdf
* รุ่นที 2 ระหว่างวันที่ 20 – 21 มกราคม  พ.ศ.2567            ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ *ยกเลิก >> แจ้งยกเลิก รุ่นที่ 2 วันที่ 20-21 ม.ค.67.pdf
* รุ่นที 3 ระหว่างวันที่ 9 – 10 มีนาคม  พ.ศ.2567                ณ โรงแรมชีวิน เดอ แบงค็อก กรุงเทพฯ
* รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 15 – 16 มิถุนายน พ.ศ.2567              ณ โรงแรมชีวิน เดอ แบงค็อก กรุงเทพฯ
* รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 13 – 14 กรกฎาคม  พ.ศ.2567           
ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ


>> สมัครเข้าโครงการ
ค่าลงทะเบียน 3,900 บาท


>> รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม


8.โครงการหลักสูตร “เทคนิคการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างการเบิกจ่ายเงินจากคลังที่สามารถลดความเสี่ยงจากการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินและถูกตรวจสอบเส้นทางการเงิน เพื่อป้องกันความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ”.pdf

* รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 17 – 18 พฤศจิกายน  พ.ศ.2566      ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ*ยกเลิก >>ยกเลิก รุ่นที่1 เทคนิคการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf
* รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 25 – 26 มกราคม พ.ศ.2567       ณ โรงแรมชีวิน เดอ แบงค็อก กรุงเทพฯ*ยืนยัน
* รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 28 - 29 มีนาคม พ.ศ.2567             ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ
* รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 7 – 8 มิถุนายน พ.ศ.2567               ณ โรงแรมชีวิน เดอ แบงค็อก กรุงเทพฯ
* รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 30 – 31 สิงหาคม พ.ศ.2567           ณ โรงแรมชีวิน เดอ แบงค็อก กรุงเทพฯ


>> สมัครเข้าโครงการ
ค่าลงทะเบียน 3,900 บาท


>> รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9.โครงการหลักสูตร “เพิ่มทักษะ พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่พัสดุภาครัฐและศึกษาแนวทางการแก้ไขประเด็นปัญหากระบวนการการจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัย”.pdf**ยกเลิกโครงการ**

**หนังสือยกเลิกหลักสูตร พัสดุมือใหม่ รุ่นที ๕-๖.pdf

* รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 25 – 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2566          ณ โรงแรมดวงตะวัน จ.เชียงใหม่*ยกเลิก
* รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 16 – 17 ธันวาคม  พ.ศ.2567     ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ*ยกเลิก
* รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 10 – 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567   ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ*ยกเลิก
* รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 27 – 28 เมษายน  พ.ศ.2567    ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ*ยกเลิก
* รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 13 – 14  กรกฎาคม  พ.ศ.2567 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ*ยกเลิก
* รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 14 – 15  กันยายน  พ.ศ.2567     ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ*ยกเลิก


>> สมัครเข้าโครงการ
ค่าลงทะเบียน 3,900 บาท


>> รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม